Ontheffing keur

Voor het wijzigen van bestaande waterlopen of het dempen van een watergang is een aanvraag voor ontheffing keur (=watervergunning) bij het Waterschap nodig. Hierbij geldt vaak het principe water voor water. Ook voor de aanleg van een brug, dam, duiker, schoeiing, vlonder of steiger is een watervergunning nodig. Daarnaast is voor het bouwen in de nabijheid van waterbouwkundige werken, zoals dijken en molens een ontheffing van het hoogheemraadschap benodigd. Hetzelfde geld voor werkzaamheden in kustgebieden, buitendijks land en uiterwaarden. Ook voor een warmtebron, een waterbron of bronbemaling is een vergunning nodig. Het afvoeren van hemelwater moet bij voorkeur door infiltratie in de bodem of lozing op open water. Hemelwater kan tevens als grijs water worden hergebruikt. Vuilwater wordt eventueel via filters en afscheiders afgevoerd op het riool of in sommige gevallen opvangen in septic tank.

watervergunning